FastBygg

MILJÖPOLICY:

"FastBygg´s verksamhet är i hög grad kopplad till natur och livsmiljö. Vi skall i alla led från projektering till byggnation och installation
verka för ett kretsloppstänkande och ett urval av material och tjänster där minst skadeverkningar för miljön finns.

Genom miljöspecificerad upphandling, information till kunder och utbildning av personal skall detta leda till stärkt kunskap och
miljöhänsyn inom byggnation.

Vi skall också tillse att våra byggnationer sker så materialekonomiskt som möjligt och att allt avfall inklusive rivningsmaterial sorteras
och återvinns eller deponeras på, för miljön, bästa tänkbara sätt.

Likaväl skall vårt agerande verka för en sund och för människan bra boendemiljö samt ett ur energisynpunkt sunt byggsätt.

Detta skall genomföras genom att, så långt som möjligt, enbart använda oss av byggprodukter tillverkade av naturliga förnyelsebara  råvaror och med stor vikt lagd på att minimera byggnadernas energianvändning och val av värmekälla."

 

 

back